Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες Τομέα » Εντεταλμένοι Διδασκαλίας

Αντωνία Ζερβάκη

  • Εισήγηση με τίτλο «The Directive establishing a framework for maritime spatial planning in the EU and its implementation in the Eastern Mediterranean» στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας «Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις & Προοπτικές», 13-17 Μαΐου 2015, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος http://www.symposia.gr/.
  • Συμμετοχή σε συνάντηση του Ευρωπαϊκού δικτύου MARSAFENET - Network of Experts on the Legal Aspects of Maritime Safety and Security (στο πλαίσιο της Δράσης COST) στο Arctic Centre, Lapland University στο Rovaniemi της Φινλανδίας στις 19-20 Φεβρουαρίου 2015, www.marsafenet.org/activities/workshop-and-conferences
  • Δημοσίευση άρθρου με τίτλο «The International Regime for the Protection of Cultural Heritage and the Global Economic Crisis: In Search of Institutional Synergies» στον συλλογικό τόμο E. Korka (ed.), The Protection of Archaeological Heritage in Times of Economic Crisis, Cambridge Scholars Publishing, 2014, σσ. 18-28.
  • Antonia Zervaki, Resetting the Political Culture Agenda: from Polis to International Organization, Springer, 2014, http://www.ipsa.org/news/member-book/resetting-political-culture-agenda-polis-international-organization